Privacyverklaring

BuroVitaal, gevestigd aan Werkhorst 36, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Algemeen

Contactgegevens:
BuroVitaal
Werkhorst 36
7944 AV Meppel
Tel: 0522 820345
E-mail: klantenservice@burovitaal.nl
KvK nummer: 61641340

Persoonsgegevens die wij verwerken:
BuroVitaal verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u
deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij
verwerken, indien van toepassing:

• Voor- en achternaam
• Geslacht
• Geboortedatum
• Geboorteplaats
• Adresgegevens
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• Bankrekeningnummer
• Burgerlijke staat
• Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt
• Burgerservicenummer (BSN)
• Gegevens van minderjarigen voor zover de gezinsleden van de betrokkene minderjarig zijn.

Omdat deze gegevens uitsluitend door de ouder/voogd aan BuroVitaal verstrekt worden, nemen we aan dat de ouder / voogd instemt met deze gegevensverstrekking.

Doel en grondslag verwerking persoonsgegevens
BuroVitaal verwerkt uw persoonsgegevens met de volgende doelen:

  • U te kunnen bellen, mailen en/of schriftelijk te communiceren indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
  • Om administratieve diensten en aanvullende services zoals fiscale- en juridische adviesdiensten te leveren zoals overeengekomen in de opdracht. Waar nodig worden voor deze dienstverlening, na overleg en met goedkeuring, derden ingeschakeld.
  • BuroVitaal verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor uw belastingaangifte en/of jaarrekening.

Geautomatiseerde gegevensverwerking en besluitvorming
BuroVitaal neemt geen besluiten over zaken op basis van enkel en alleen geautomatiseerde gegevensverwerking die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s en/of systemen, zonder dat daar een persoon (bijvoorbeeld een medewerker van BuroVitaal) tussen zit.

BuroVitaal maakt ten behoeve van haar gegevensverwerking (deels) gebruik van cloud georiënteerde verwerkingsprogramma’s en/of -systemen. Deze diensten zijn ondergebracht bij professionele in Nederland gevestigde partijen. Informatie betreffende deze partijen kunt u opvragen bij BuroVitaal

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
BuroVitaal bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan wettelijk strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Er gelden daarbij nogal wat wettelijke verplichtingen voor uw administratiekantoor. Om u een beeld te geven hoe lang we uw gegevens bewaren: Zolang u klant bent bij BuroVitaal bewaren we uw gegevens, zowel als service naar u, alsook om als opdrachtgever te kunnen voldoen aan onze natuurlijke adviesfunctie en zorgplicht. Voor de WWFT moet BuroVitaal zich houden aan de wettelijke bewaartermijn van 5 jaar. De wettelijke bewaartermijn van financiële informatie zoals jaarrekeningen en overige bescheiden, geldt een wettelijke bewaartermijn tot 7 jaar na afloop van het boekjaar; (en voor vastgoed tot 12 jaar). Gegevens van voormalig klanten worden 1 jaar na afloop van de opdracht opgeschoond. De gegevens die niet onder de diverse bewaartermijnen vallen worden dan daadwerkelijk verwijderd. Delen van persoonsgegevens met derden

BuroVitaal verkoopt uw gegevens niet aan derden
Uw gegevens worden alleen verstrekt, uitsluitend indien nodig, voor de uitvoering van onze overeenkomst met u, om te voldoen aan een wettelijke verplichting of na overleg met uw goedkeuring.
Verstrekken van gegevens aan overige partijen doen wij alleen op uw verzoek en pas nadat u daarvoor akkoord heeft gegeven. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Verder wordt, uit hoofde van Audits en kwaliteitstoetsingen, beperkt inzage gegeven aan onze beroepsorganisatie en/of Bureau Financieel Toezicht.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Op de website van BuroVitaal maken wij uitsluitend gebruik van functionele cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die bij het eerste bezoek aan deze website worden opgeslagen in de browser van uw computer, tablet, of smartphone. BuroVitaal gebruikt cookies om te zorgen dat de website goed werkt. Ze zorgen er bijvoorbeeld voor dat de website zich automatisch aanpast aan het scherm van smartphone, tablet of computer.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door BuroVitaal en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben, naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen aan klantenservice@burovitaal.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, zullen wij daarna persoonlijk contact met u opnemen ter verificatie van het verzoek.

We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek. BuroVitaal wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
BuroVitaal neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via klantenservice@burovitaal.nl.